Alonso-Zarazaga, M. A. (1990). Three new taxa of Oriental Nanophyini (Coleoptera, Apionidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 40(1), 19-29. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.40.1.19-29