Nonveiller, G., & Petersen, B. (1996). Emploi erronné de Trogaspidia bioculata (Sichel & Radoszkowski, 1870) pour Trogaspidia heideri (Dalla Torre, 1897): Rectificatif. Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 46(1), 236. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.46.1.236