Bordoni, A. (2000). Deliphrosoma lothari sp. n. della Turchia N-orientale (Coleoptera, Staphylinidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 50(2), 265-269. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.50.2.265-269