Jaschhof, M. (2004). The Heterotricha group in New Zealand (Diptera: Sciaroidea). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 54(1), 3-30. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.54.1.3-30