Pace, R. (2008). Nuove specie di Lomechusini mirmecofili e non mirmecofili dell' Amazzonia (Coleoptera, Staphylinidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 58(1), 191-203. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.58.1.191-203