Liston, A., Kan, P., & Kan-van Limburg Stirum, B. (2018). The life-history of Aprosthema tardum (Klug, 1814) (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Argidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 68(1), 97-106. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.68.1.97-106