Bradley, J. C. (1956). Some Synonymy in European Scoliidae (Hymenoptera). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 6(5-6), 577-578. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.6.5-6.577-578