Kevan, D. K. M., & Knipper, H. (1961). Geradflügler aus Ostafrika (Orthopteroidea, Dermapteroida und Blattopteroida). Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 11(3-4), 356–413. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.11.3-4.356-413