Alonso-Zarazaga, M. A. 1990: Three new taxa of Oriental Nanophyini (Coleoptera, Apionidae). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 40(1): 19-29 - doi: 10.21248/contrib.entomol.40.1.19-29