Nonveiller, G., & Petersen, B. 1996: Emploi erronné de Trogaspidia bioculata (Sichel & Radoszkowski, 1870) pour Trogaspidia heideri (Dalla Torre, 1897): Rectificatif. - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 46(1): 236 - doi: 10.21248/contrib.entomol.46.1.236