Zinovjev, A. G., & Vikberg, V. 1998: On the biology of Nematinae with hiding larvae (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 48(1): 145-155 - doi: 10.21248/contrib.entomol.48.1.145-155