Bordoni, A. 2000: Deliphrosoma lothari sp. n. della Turchia N-orientale (Coleoptera, Staphylinidae). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 50(2): 265-269 - doi: 10.21248/contrib.entomol.50.2.265-269