Pace, R. 2008: Nuove specie di Lomechusini mirmecofili e non mirmecofili dell' Amazzonia (Coleoptera, Staphylinidae). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 58(1): 191-203 - doi: 10.21248/contrib.entomol.58.1.191-203