Gaedike, R. 2013: New or poorly known Epermeniidae of the Afrotropis (Lepidoptera, Epermenioidea). - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 63(1): 149–168 - doi: 10.21248/contrib.entomol.63.1.149-168