Liston, A., Kan, P., & Kan-van Limburg Stirum, B. 2018: The life-history of Aprosthema tardum (Klug, 1814) (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Argidae) - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 68(1): 97-106 - doi: 10.21248/contrib.entomol.68.1.97-106