Bradley, J. C. 1956: Some Synonymy in European Scoliidae (Hymenoptera). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 6(5-6): 577-578 - doi: 10.21248/contrib.entomol.6.5-6.577-578