Kevan, D. K. M., & Knipper, H. 1961: Geradflügler aus Ostafrika (Orthopteroidea, Dermapteroida und Blattopteroida). - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 11(3-4): 356–413 - doi: 10.21248/contrib.entomol.11.3-4.356-413