Nonveiller, G. und Petersen, B. (1996) „Emploi erronné de Trogaspidia bioculata (Sichel & Radoszkowski, 1870) pour Trogaspidia heideri (Dalla Torre, 1897): Rectificatif.“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 46(1), S. 236. doi: 10.21248/contrib.entomol.46.1.236.