Putchkov, A. und Arndt, E. (1997) „Larval morphology of genus Megacephala Latreille, 1802 (Coleoptera: Cicindelidae)“., Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 47(1), S. 55-62. doi: 10.21248/contrib.entomol.47.1.55-62.