Bordoni, A. (2000) „Deliphrosoma lothari sp. n. della Turchia N-orientale (Coleoptera, Staphylinidae).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 50(2), S. 265-269. doi: 10.21248/contrib.entomol.50.2.265-269.