Pace, R. (2008) „Nuove specie di Lomechusini mirmecofili e non mirmecofili dell' Amazzonia (Coleoptera, Staphylinidae).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 58(1), S. 191-203. doi: 10.21248/contrib.entomol.58.1.191-203.