Rössner, E., Zorn, C. und Branco, T. (2009) „Exomala (Neoblitopertha) campestris (Latreille, 1804) and Exomala (Neoblitopertha) succincta (Castelnau, 1840): two distinct European species (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae, Anomalini).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 59(1), S. 175-189. doi: 10.21248/contrib.entomol.59.1.175-189.