Gaedike, R. (2013) „ Epermenioidea)“., Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 63(1), S. 149–168. doi: 10.21248/contrib.entomol.63.1.149-168.