Liston, A., Kan, P. und Kan-van Limburg Stirum, B. (2018) „The life-history of Aprosthema tardum (Klug, 1814) (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Argidae“), Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 68(1), S. 97-106. doi: 10.21248/contrib.entomol.68.1.97-106.