Kevan, D. K. M. (1955) „ 5)“., Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 5(5-6), S. 472–485. doi: 10.21248/contrib.entomol.5.5-6.472-485.