Bradley, J. C. (1956) „Some Synonymy in European Scoliidae (Hymenoptera).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 6(5-6), S. 577-578. doi: 10.21248/contrib.entomol.6.5-6.577-578.